Vi vill att det ska vara trivsamt och tryggt i vårt hus, och därför har vi formulerat riktlinjer och regler för oss boende och bostadsrättsägare.

Trivsel och trygghet:

 • Se till att ytterportarna alltid hålls låsta
 • Rökning på vädringsbalkonger eller i trapphus är inte tillåten
 • Håll rent och snyggt på gården och i trapphuset
 • Informera dina grannar i god tid om du planerar att göra något som kan störa, till exempel ha fest. Se till att ljudnivån dämpas efter kl. 22.00
 • Använd inte ljudliga maskiner som t ex tvättmaskin kl. 22.00 – 7.00 (22.00 – 10.00 på helger)

Bostadsrättsföreningen ansvarar för:

 • husets skal och konstruktion, dess fasad och tak, gård, entrédörrar, trapphall med fönster, tvättstuga, snöskottning etc.
 • reparation av lägenheternas ventilationskanaler och ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som tjänar fler än en lägenhet
 • målning av utsidan på lägenheternas ytterdörr och på utsidan av fönster och karmar

Bostadsrättsägaren ansvarar för:

 • i princip allt inne i lägenheten, utom bärande väggar och ledningar och rör
 • att söka skriftligt tillstånd från styrelsen för:
 • o omfattande ingrepp, till exempel flytt av kök eller badrum, som påverkar husets konstruktion
 • o förändring av ledningar för avlopp, värme, vatten, elektricitet och ventilation
 • att hålla lägenheten i gott skick, som t ex fönstrens glas och bågar, eldstäder inkl. rökgångar
 • att se till att lägenheten hålls fri från ohyra
 • att dina grannar inte utsätts för störningar och som försämrar deras boendemiljö
 • att i tid betala avgiften för varje månad till bostadsrättsföreningen
 • att i god tid inför andrahandsuthyrning söka och få tillstånd hos styrelsen

Renovering:

 • Avisera arbetena i god tid i trapphus och hiss så att dina grannar får veta vad som pågår.
 • Störande renoveringsarbete som medför buller – t ex bilning, rivning, golvslipning och borrning – ska aviseras samt får endast utföras vardagar kl. b 08.30–16.30.
 • Bärande väggar får på inga villkor avlägsnas. Icke bärande väggar får rivas, men kan innesluta elkablar och rör, ofta i höjd med taklisten. Det är ditt ansvar att ta reda på var dessa går. Kontakta styrelsen om du är osäker.
 • Om renovering/ombyggnad blir aktuellt ska styrelsen i Brf Killingen 21 informeras och godkänna detta.
 • Renoveringen skall utföras och dokumenteras enligt gällande branschregler. En kopia på dokumentationen skall skickas till styrelsen efter utfört arbete.
 • För vattenavstängning kontakta styrelsen minst fyra vardagar innan avstängning ska ske. Vattenavstängning måste annonseras i båda portarna och hissarna med minst fyra (4) dagars varsel.
 • Vid renovering ansvarar du för att avfall läggs i slutna plastpåsar eller kärl innan de förs ut i trapphallen för omgående bortforsling från fastigheten. Förvaring eller bortforsling av avfall får inte ske via innergården utan ska bortforslas via Sveavägen / Frejgatan.
 • Du ansvarar för att städa upp efter renoveringsavfall i trapphus och andra utrymmen.

Balkonger:

 • Balkonger får inte användas som permanent förvaringsplats för sådant som inte hör till normal balkongmöblering. Balkongblomlådor får ej hänga utanför balkongen.
 • Om uppsättning av markis och balkongskydd ska ske ska färgen vara gemensam för fastigheten enligt SANDATEX Design 986/151.
 • För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär är alla boende skyldiga att känna till och rätt sig efter gemensamma trivselregler.

Vad händer om trivselregler inte följs?

Om någon medlem i bostadsrättsföreningen bryter mot reglerna kommer styrelsen i föreningen först anmoda medlemmen att följa reglerna. I det fall att bättring ej sker, kan det bli fråga om uppsägning av medlemskapet och tvång till försäljning av lägenhet.